BIP
16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana
Zasady udziału asysty honorowej

1. Zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (stanowiącym załącznik do decyzji nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r.) Wojskową asystę honorową może stanowić: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, buńczuka, trąbki), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni). Ponadto w uroczystościach mogą wziąć udział żołnierze stanowiący szpaler reprezentacyjny (z bronią lub bez broni), żołnierze do składania wieńców i wiązanek, żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń oraz żołnierze do posługi liturgicznej. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.

 

      2. Decyzję o przydzieleniu wojskowej asysty honorowej podejmuje:

       - Dowódca Garnizonu – gdy dotyczy to udziału w uroczystościach związanych z obchodami świąt państwowych i wojskowych oraz rocznic historycznych oraz w uroczystości pogrzebowej:

      1. Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtutti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;

      2. Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;

      3. Kombatanów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;

      4. Żołnierzy w służbie czynnej;

          5. Byłych żołnierzy zawodowych;

          6.Szczególnie zasłużonych pracowników wojska.

 

 

 

- Minister Obrony Narodowej – gdy dotyczy to udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej członków najwyższych władz państwowych oraz innych osób szczególnie zasłużonych dla państwa, biorąc pod uwagę charakter zasług zmarłego. 

 

 

 

Wnioski o skierowanie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości organizowanej na terenie Garnizonu Zegrze należy kierować pod adres:

 

 

 

DOWÓDCA GARNIZONU ZEGRZE
ul. Juzistek 2,
05-131 ZEGRZE
fax. 261 883 413

 

                              

 

Podstawą do przydzielenia wojskowej asysty honorowej jest złożenie wniosku w formie pisemnej. Wniosek można przesłać pocztą, faksem lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

 

 

 

W przypadku uroczystości pogrzebowych, dodatkowo do złożonego wniosku należy w formie pisemnej dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zmarłej, informację dotyczącą przebiegu służby wojskowej, posiadaniach odznaczeniach, uprawnień kombatanckich oraz informację dotyczącą niekaralności osoby zmarłej.

 

Podejmując decyzję Dowódca Garnizonu może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódcy jednostki (instytucji) wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych.

 

 

 

Dane kontaktowe osób upoważnionych do załatwiania spraw związanych z udziałem wojskowej asysty honorowej w Garnizonie Zegrze

 

 

 

Nieetatowy Komendant Garnizonu – tel.: 261 883 692
Szef Sekcji Wychowawczej CSŁiI – tel.: 261 883 612
Oficer Dyżurny CSŁiI/Oficer Inspekcyjny Garnizonu Zegrze – tel.: 261 883 312

 

 

 

3. Wnioski o udział orkiestry wojskowej w uroczystości należy kierować do Dowódcy Garnizonu Warszawa, któremu podlegają wszystkie orkiestry wojskowe, pod adres:

 

 

 

DOWÓDCA GARNIZONU WARSZAWA
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
00-909 Warszawa
fax.: 261 873 259

 

 

 

Inne ustalenia organizacyjne.

 

 

 

Skład asysty uzależniony jest od posiadanych możliwości i realizacji zadań przez jednostki (instytucje) wojskowe stacjonujące w Garnizonie Zegrze.

 

 

 

W przypadku nałożenia się terminów uroczystości - decyduje termin wpłynięcia wniosku.

 

 

 

Formularz wniosku o skierowanie wojskowej asysty honorowej (patrz LINK poniżej).


 

 

>>LINK<<

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych